Regulamin konkursu “Wygraj przytulną poduszkę do zabawy i odpoczynku”

Organizator i czas trwania:

 1. Konkurs organizowany jest przez firmę: PATRYCJA MILCZAREK SOPHIE DE VULLI, NIP: 5222266741, zwaną dalej organizatorem.
 2. Czas trwania konkursu: 18.11.2022 – 2.12.2022 do godziny 12:00.

Zasady konkursu (zasady ogólne, uczestnicy, post konkursowy):

 1. W konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, które są pełnoletnie i zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub posiadają adres korespondencyjny na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby biorące udział w konkursie zwane są Uczestnikami.
 2. Uczestnicy mają za zadanie odpowiedzieć na zagadnienie konkursowe opisane szczegółowo w poście konkursowym.

Udział i przebieg konkursu

 1. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 2. Aby wziąć udział w konkursie należy odpowiedzieć na zagadnienie konkursowe pod postem konkursowym zamieszczonym na profilu https://www.facebook.com/zyrafasophie/ na portalu Facebook.com lub na profilu https://www.instagram.com/sophiedevulli/ na portalu Instagram.
 3. Odpowiedzi należy udzielić do dnia 2.12.2022 do godziny 12:00.
 4. Dnia 2.12.2022 Organizator wybierze zwycięzcę i poinformuje o tym w komentarzu pod postem konkursowym.

Wybór zwycięzcy i odbiór nagrody

 1. W konkursie wezmą udział wszystkie prawidłowe odpowiedzi na zagadnienie konkursowe, spełniające postanowienia regulaminu konkursu.
 2. O wyłonieniu zwycięzców zadecyduje Organizator poprzez wybranie jednej odpowiedzi, która spełniła wszystkie zagadnienia konkursowe.
 3. Organizator przewiduje jedną nagrodę główną.
 4. O sposobie odbioru nagrody Organizator poinformuje zwycięzcę w wiadomości prywatnej.

Nagrody konkursowe:

Do wygrania jest jedna nagroda główna: przytulna poduszka do zabawy.

Dodatkowe informacje:

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu – bez podania przyczyny, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
 2. Organizator zastrzega sobie również prawo do jednostronnego zawieszenia lub zakończenia konkursu w każdym czasie, bez jego rozstrzygnięcia i bez konieczności uzasadniania swojej decyzji.
 3. Organizator może wykluczyć Uczestnika/ów z udziału w Konkursie w przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu lub w wypadku naruszenia zasad życia społecznego.
 4. Wzięcie udziału w konkursie jest tożsame z wyrażeniem zgody na warunki niniejszego Regulaminu.
 5. Wzięcie udziału w konkursie oznacza, iż Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do sprawnego przebiegu konkursu i wyłonienia zwycięzcy.