Regulamin Sklepu Internetowego  SophieLaGirafe.pl

Sklep internetowy Sophie La Girafe działający pod adresem www.sophielagirafe.pl jest prowadzony przez Sophie de Vulli, działalność wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 490427, zarejestrowaną pod numerem NIP: 5222266741, REGON: 140184514, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bat. Włochy 22/8, zwany dalej Sprzedawcą.

Data rozpoczęcia działalności to czerwiec 2009 roku.

Rachunek bankowy nr 64 1050 1025 1000 0090 6899 4731 w ING Bank Śląski S.A.

Dane korespondencyjne: 02-482 Warszawa, ul. Batalinu Włochy 22/8, Tel.:  +48 22 245 28 61, e-mail: sklep@zyrafa-sophie.pl.

Regulamin Sklepu internetowego określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą www.sophielagirafe.pl oraz warunki zawierania i realizacji umów sprzedaży z nabywcami za pośrednictwem Sklepu.

Niniejszy Regulamin staje się częścią umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą oraz klientem Sklepu.

Składając zamówienie w Sklepie Nabywca oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

W przypadku niedotrzymania przez Nabywcę postanowień Regulaminu, Sprzedawca jest uprawniony do unieważnienia złożonego zamówienia.

Warunki dokonywania zakupów

Sophie de Vulli prowadzi sprzedaż produktów za pomocą sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.sophielagirafe.pl .

Oferta i realizacja zakupów

1. W każdej paczce z zamówieniem wysyłany jest dokument poświadczający zakup (paragon, lub na życzenie klienta faktura).

2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia na stronach sklepu, wybór formy płatności i sposobu przesłania wybranego produktu bądź produktów.

3.  Wszystkie ceny podawane w sklepie www.sophielagirafe.pl są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.

4. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki.

Reklamacje i gwarancje
Zamawiający ma prawo, żądać doprowadzenia reklamowanego produktu (-ów) do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę. Jeżeli firma Sophie de Vulli nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

Zwroty

1. Zamawiający może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni kalendarzowych, liczonym od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Do zwracanego towaru należy dołączyć dowód zakupu.

3. Kontakt w sprawie reklamacji, gwarancji i zwrotów: sklep@zyrafa-sophie.pl

Postanowienia końcowe

1.    Dane osobowe są chronione i przetwarzane w celu i w zakresie określonym w Ustawie z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883).

2.   Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres e-mail: biuro@zyrafa-sophie.pl.

3.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy KC i innych ustaw.